0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka.Reklamačné podmienky

Prvoradým záujmom našej organizácie je dodávať našim zákazníkom kvalitné ťažné zariadenia a kvalitne vyrobené kovové konštrukcie vždy a na prvýkrát. Napriek nášmu úsiliu zabrániť vzniku nezhôd i napriek zavedenému systému riadenia kvality pripúšťame možnosť, že mohla by nastať z nejakých príčin nezhoda, na ktorú nás upozorní prostredníctvom reklamácie až náš dodávateľ alebo zákazník. Náš zákazník alebo náš dodávateľ má nasledujúce možnosti riešenia zistenej nezhody.

 1. ZÁKAZNÍK môže voči našej organizácii uplatniť reklamáciu na nasledujúce nezhody:
  1. potvrdenie a nesplnenie objednávky zákazníka
   1. Túto reklamáciu nahlasuje zákazník vedúcemu, vedúcemu marketingového oddelenia alebo ekonómovi. Zamestnanec, ktorý nahlásenie reklamácie od zákazníka prevzal, bezodkladne zistí príčiny vzniku tejto nezhody, informuje zákazníka a promptne zjedná nápravu.
  2. nedodržanie termínu dodania výrobku
   1. Túto reklamáciu nahlasuje zákazník vedúcemu, vedúcemu marketingového oddelenia alebo ekonómovi. Zamestnanec, ktorý nahlásenie reklamácie od zákazníka prevzal, bezodkladne zistí príčiny vzniku tejto nezhody, informuje zákazníka a promptne zjedná nápravu.
  3. nekvalita dodaného výrobku
   1. Túto reklamáciu nahlasuje v zákonnej lehote zákazník vedúcemu, vedúcemu marketingového oddelenia alebo ekonómovi prostredníctvom formulára F-25 Reklamačný formulár, ktorý si buď vyžiada na marketingovom oddelení alebo ho stiahne z webovej stránky organizácie www.galia.sk. Reklamačný formulár musí byť zo strany zákazníka úplne vypísaný podľa predtlače a musia byť k nemu doložené všetky doklady, ktoré sa v ňom vyžadujú. Zamestnanec, ktorý reklamáciu od zákazníka prevzal, bezodkladne zistí príčiny vzniku tejto nezhody. Môžu nastať tieto prípady:
    1. nekvalita pri povrchovej úprave - výrobok sa nanovo povrchovo upraví a na náklady organizácie sa bezodkladne dodá zákazníkovi.
    2. nekvalita spôsobená nezhodným komponentom od dodávateľa - výrobok sa zákazníkovi ihneď vymení za nový alebo sa nezhodný komponent vymení. Organizácia uplatňuje ďalej reklamáciu voči dodávateľovi nezhodného komponentu.
    3. nekvalita spôsobená nezhodným spojovacím materiálom - zákazníkovi sa vymení nezhodný spojovací materiál alebo v opodstatnených prípadoch sa výrobok zákazníkovi celý vymení za nový a bez závad. Organizácia môže uplatniť ďalej reklamáciu voči dodávateľovi nezhodného spojovacieho materiálu.
    4. iné - rieši zamestnanec, ktorý reklamáciu prevzal, so zákazníkom individuálne a v opodstatnenom prípade mu musí vyhovieť.
  4. poškodenie vozidla pri montáži ťažného zariadenia, poškodenie alebo strata sprievodnej dokumentácie
   1. Zamestnanec organizácie, ktorý túto nezhodu spôsobil, je povinný vypísať záznam F-11 Poškodenie majetku zákazníka, zákazníka o vzniknutej nezhode bezodkladne informovať a predložiť mu vyššie spomínaný záznam na vpísanie svojho vyjadrenia. Ďalej sa táto nezhoda rieši v súlade so zdokumentovaným postupom ZP-05 Riadenie nezhôd. O výsledkoch je zákazník informovaný.
 2. Môže sa stat, že zákazník pri montáži zistil, že si kúpil nesprávne ŤZ . Spravidla je to spôsobené tým, že zákazník z dôvodu nedostaku informácií, alebo nepozornosti nesprávne zadefinoval svoje požiadavky. Organizácia je ochotná zákazníkovi vyjsť v ústrety aj v takomto prípade a snaží sa mu vymeniť zakúpené ŤZ za správne, pričom poštovné alebo prepravné poplatky idú na náklady zákazníka. Takúto nezhodu je zákazník povinný organizácii preukázateľne nahlásiť do 7 dní od prevzatia ťažného zariadenia. Po tomto temíne organizácia nie je povinná ťažné zariadenie vziať späť.

 3. DODÁVATEĽ môže voči našej organizácii uplatniť reklamáciu na:
  1. neuhradenie faktúry (daňového dokladu) v zmluvnom termíne alebo nesprávna výška platby
   1. Túto reklamáciu dodávateľ nahlasuje ekonómovi, ktorý v opodstatnenom prípade ihneď zjedná nápravu.
 4. Zmeny v Reklamačnom poriadku.
 5. Zmeny v tomto OS-07 Reklamačnom poriadku môže navrhovať zamestnanec organizácie alebo zákazník (príp.dodávateľ). Zmeny schvaľuje vedúci organizácie.


Vo Vlachoch 01.05.2005