0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka.Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné predajné a obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.galia.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.galia.sk je:

GALIA SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „GALIA“),
Vlachy 142, 032 13 Vlachy,
IČO: 364 060 23, DIČ: 202 012 8088.

2. Všeobecné dodacie podmienky

Tovar je možné objednať prostredníctvom e-shopu www.galia.sk, e-mailom alebo telefonicky. Objednaný tovar, ktorý je na sklade, expedujeme najneskôr nasledujúci deň po objednaní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude odberateľ telefonicky alebo e-mailom informovaný. Tovar je expedovaný zo skladu predávajúceho na adrese Vlachy 142, 032 13. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne, v sklade predávajúceho v pracovnej dobe (Po - Pia: 8:00 - 15:00 hod.). Dodaný tovar, ktorý bol objednaný, nemôže byť z jednostrannej vôle kupujúceho vrátený späť ani vymenený. Je zakázané poškodzovať alebo prepisovať značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo skreslený.

Ťažné zariadenia sú dodávané so základnou 7-pin elektroinštaláciou, ktorá je dodávaná zadarmo k ťažnému zariadeniu v prípade, že vozidlo nie je vybavené funkciou CanBus alebo CheckControl. Špeciálne elektroinštalácie pre systémy CanBus a CheckControl sa objednávajú samostatne. Spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu galia@galia.sk alebo písomne na adresu prevádzky dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky alebo faktúry, prípadne variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru („Typový list“), ktorý je zároveň aj záručný list.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, môže dodávateľ od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Tovar pri vrátení odporúčame zasielať poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste ku nám. Tovar neposielajte na dobierku. Kúpna cena vám bude vrátená na váš bankový účet.

Je zakázané poškodzovať alebo meniť obchodné značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo pozmenený.

Objednaním tovaru z e-shopu www.galia.sk vyjadruje objednávateľ súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

Formulár Vrátenie tovaru stiahnite tu.

Reklamačný formulár stiahnite tu.

V prípade že tovar nebude v pôvodnom stave, spoločnosť GALIA si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru alebo znížiť vrátenú kúpnu cenu a to najmä v prípade kedy bude tovar nadmieru opotrebený alebo bude nutné vynaložiť neprimerané úsilie na jeho uvedenie do pôvodného stavu.

3. Cenové podmienky

Uvedené ceny sú maloobchodné obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky, a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Z uvedených cien predávajúci obchodníkom neposkytuje ďalšie zľavy. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu základu predávajúceho (napr. Kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, zmenného kurzu meny,...), je oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe predom, čiastka sa započítava do kúpnej ceny. Záloha neprepadá v prospech predávajúceho, iba v prípade, že nedošlo k realizácii kontraktu vinou predávajúceho.

4. Platba a fakturácia

Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, na dobierku, alebo bankovým prevodom vopred. K platbe za tovar pri zásielke dobierkou alebo kuriérskou službou je nutné pripočítať sumu 8 – 10 € v závislosti od hmotnosti tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Kupujúci zaplatí peňažné záväzky na účet Predávajúceho uvedený na faktúre.

Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci vyúčtoval dodanie tovaru a poskytované služby na základe objednávok faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). Odoslaním objednávky, ktorej súčasťou sú tieto Podmienky, Predávajúci nadobúda oprávnenie vystavovať Kupujúcemu elektronickú faktúru za dodanie tovaru a poskytované služby. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že odoslaním Objednávky Kupujúcim už Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu posielať faktúry v papierovej forme, ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak. Kupujúcemu na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti bude zaslaná faktúra aj v papierovej podobe.

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. daňovým dokladom.

Predávajúci je povinný elektronickú faktúru doručovať Kupujúcemu formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol Predávajúcemu. a ktorá je uvedená v registračnom formulári Predávajúceho (ďalej len „e-mailová adresa“). Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na Emailovú adresu Kupujúceho považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za dodanie tovaru a poskytnuté služby Kupujúcemu. Ďalej Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že e-mailová adresa sa popri adrese sídla/miesta podnikania Kupujúceho, ktorá bola zadaná pri Objednávke resp. sídla/miesta podnikania Kupujúceho zverejneného v obchodnom, živnostenskom registri alebo inom verejnom zozname pokiaľ Kupujúci nie je zapísaný v obchodnom registri ani živnostenskom registri, považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle týchto Podmienok.

Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k e-mailovej adrese. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na e-mailovú adresu v zmysle týchto Podmienok sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Kupujúceho, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie účastníka.

Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto Podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy.

V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek písomnosť zaslaná v zmysle týchto Podmienok považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry alebo písomnosti Kupujúcemu Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade, ak nebude možné doručiť elektronickú faktúru účastníkovi na jeho e-mailovú adresu je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu faktúru v papierovej podobe.

5. Výhradné vlastníctvo

Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru.

6. Záruka

Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri dodaní. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a pod. sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov kladenia neúmerných požiadaviek na tovar (napr. preťaženie nákladu vozidla alebo prívesu). Kupujúci je povinný oboznámiť s podmienkami používania tovaru. Predávajúci nezodpovedá z škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený (mechanické úpravy).

Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníka sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.

Všetky nami dodané diely musia byť pred montážou skontrolované vo vzťahu ku vhodnosti na zodpovedajúci typ vozidla. Ťažné zariadenia smú byť použité iba na daný typ vozidla, pre ktoré sú výrobcom určené. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie ručenia za chyby tlače zostávajú vyhradené.

Už namontované ťažné zariadenia nie je možné vrátiť. Vrátenie tovaru je možné len po predchádzajúcej dohode a na základe spätného dodania na náklady kupujúceho Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny tovaru.

7. Spracovanie údajov

Spoločnosť GALIA spracováva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

8. Použiteľné právo, miesto súd

Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

Všeobecné informácie na správne používanie ťažného zariadenia

Pre používanie sú smerodajné údaje výrobcu vozidla popr. údaje o zaťažení prívesom a zvislom zaťažení, pričom nemôžu byť prekročené hodnoty ťažného zariadenia. Ťažné zariadenie je určené k ťahaniu prívesov, ktoré sú vybavené kĺbovými spojkami a k montáži guľových čapov povolených k montáži na ťažné zariadenie. Tiež je povolené použitie homologizovaných nosičov pripojiteľných na ťažnú guľu. Iné použitie je zakázané. Použitie musí odpovedať cestným predpisom.

Pri použití prívesu sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Je potrebné brať ohľad na prevádzkový návod výrobcu vozidla. Výrobcom vozidla sériovo určené upevňovacie body sa musia dodržať. Montážny a prevádzkový návod odporúčame pripojiť k dokladom vozidla.

Montážne informácie:

  • Ťažné zariadenie je bezpečnostný diel a môže byť namontovaný len odborníkmi. Každá zmena popr. zmeny na ťažnom zariadení sú zakázané. Vedú vždy k strate platnosti prevádzkového povolenia.
  • Odstráňte izolačný ochranný náter (keď tam je) na karosérii vozidla v miestach styčných plôch ťažného zariadenia.
  • Očistite časti karosérie a vyvŕtané otvory ošetrite farbou proti korózii.
  • Pred začatím montáže univerzálnej elektroinštalácie overte v značkovom servise výrobcu Vášho vozidla, či montážou nedôjde k poškodeniu elektronických obvodov vozidla.

Prevádzkové informácie:

  • Všetky upevňovacie skrutky ťažného zariadenia dotiahnite predpísaným momentom a skontrolujte po cca 1000 km jazdy s prívesom.
  • Spojovacia guľa musí byť udržovaná čistá a namazaná plastickým mazivom.
  • Pri použití samosvorných stabilizátorov musí byť spojovacia guľa zbavená maziva.
  • Dodržujte informácie v príslušných prevádzkových návodoch.
  • Akonáhle bude dosiahnutý na niektorom mieste priemer spojovacej gule rovný alebo menší ako 49,0 mm nesmie byť ťažné zariadenie z bezpečnostných dôvodov ďalej používané.